Metal Technology Group
EU funded projects
the information in this section is available only in bulgarian
март 2020
ОСЪМ АД във връзка с изпълнението на АДБФП с № BG16RFOP002-1.005-0371-C01 с наименование „Повишаване на иновационната дейност в „ОСЪМ“ АД, чрез разработването на производствена иновация – технология за производство на сложни отливки от високоякостен чугун с механично характеристики надхвърлящи утвърдените в стандарта БДС EN 1563 2012“, финансиран по схема № BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020,
ОБЯВЯВА СЛЕДНАТА СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ:

ДЛЪЖНОСТ ПО ПРОЕКТА: Инженер, металург (технология на леенето)
Повече информация може да намерите в прикачения .PDF файл

декември 2019
ОСЪМ АД проведе информационен ден за представяне резултатите по проект BG16RFOP002-3.002-0101-C01 «Повишаване на енергийната ефективност в “Осъм” АД . На 20.12.2019 г. в конферентната зала на „ОСЪМ“ АД в гр. Ловеч се проведе информационен ден за представяне на резултатите по Проект BG16RFOP002-3.002-0101-C01 «Повишаване на енергийната ефективност в “Осъм” АД.
Презентация от събитието можете да намерите в прикачения .PDF файл 
декември 2019
На 20.12.2019г., от 11:00 часа, в конферентна зала на „Осъм“ АД, с адрес град Ловеч, Северна индустриална зона, ще се проведе информационен ден за представяне изпълнението на проект BG16RFOP002-3.002-0101-C01 «Повишаване на енергийната ефективност в “Осъм” АД», съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
декември 2019
АЛУКОМ АД проведе информационно събитие за представяне резултатите по проект BG16RFOP002-3.002-0155-C01
На 20.12.2019 г. в конферентната зала на „АЛУКОМ“ АД в гр. Плевен се проведе информационно събитие за представяне на резултатите по Проект BG16RFOP002-3.002-0155-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на „АЛУКОМ“ АД чрез увеличаване на капацитета на дружеството и постигане на устойчив растеж при производството на алуминиеви отливки“.
Повече информация може да намерите в прикачения .PDF файл

декември 2019
На 20.12.2019 г. от 10:00 часа, ще се проведе публично събитие с цел представяне на резултатите по проект BG16RFOP002-3.002-0155-C01 “Повишаване на енергийната ефективност на „АЛУКОМ“ АД чрез увеличаване на капацитета на дружеството и постигане на устойчив растеж при производството на алуминиеви отливки“.
Повече информация може да намерите в прикачения .PDF файл
декември 2019
На 19.12.2019 г. от 10:30 часа, ще се проведе публично събитие с цел представяне на резултатите по Проект BG16RFOP002-3.002-0162-C01 “Енергийно-ефективни решения и системи за разширяване производствения капацитет на Центромет АД”.
Повече информация може да намерите в прикачения .PDF файл

октомври 2019
Документът “Политика по управление на енергията на Центромет АД” може да намерите в прикачения .PDF файл

юли 2019
Осъм АД обявява публична покана до всички заинтересова лица със срок за кандидатстване от 11.07.2019 г. до 18.07.2019 г. с предмет: „Доставка на консумативи и материали, необходими за извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания, създаване и тестване на технологии по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Консумативи и материали, включващи:
1. Чугун леярски – 14 200 кг
2. Скрап стоманен – 15 904 кг
3. Навъглеродител – 795 кг
4. Модификатор сфероидизиращ – 1051 кг
5. Графитизиращ модификаторFeSiSr – 284 кг
6. Графитизиращ модификатор с лантан(FeSiLA) – 284 кг
7. Феросилиций – 284 кг
8. Феромолибден – 85 кг
9. Ферохром – 142 кг
10. Никел – 199 кг
11. Кобалт – 19 кг
12. Калай – 28 кг
13. Кварцов пясък – 3124 кг
14. Бентонит активиран – 1306 кг
15. Карбопласт – 596 кг
16. Смола – 781 кг
17. Катализатор бърз – 312 кг
18. Казализатор бавен – 312 кг.

Обособена позиция 2: Консумативи и материали, включващи:
1. Комплект Консумативи за 3D принтер – 3 бр.
2. Материали за 3D принтер – 10 бр.“

Публичната покана се провежда във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-1.005-0371-C02 от 31.05.2018 г. по проект „Повишаване на иновационната дейност в ОСЪМ АД, чрез разработването на производствена иновация – технология за производство на сложни отливки от високоякостен чугун с механични характеристики надхвърлящи утвърдените в стандарта БДС EN 1563 2012“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации”, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Кандидатите, отговарящи на минималните технически и финансови изисквания, както и покриващи минималните технически спецификации на съответните активи, ще бъдат класирани на база критерий „оптимално съотношение качество – цена“. След съгласуване на проведената процедура с Управляващия орган ще бъдат подписани договори с избраните изпълнители.
Пълният пакет документи може да изтеглите от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България /ИСУН/ 2020 – https://eumis2020.government.bg/bg или от документите, прикачените в този файл

март 2019
Публична покана по проект: Повишаване на енергийната ефективност в “Осъм” АД, по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020″, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие с договор BG16RFOP002-3.002-0101-C01.
Закупуване, доставяне и въвеждане в експлоатация на CNC почистваща машина – 1 бр.
Пълният пакет документи може да изтеглите от прикачените в този файл

февруари 2019
Публична покана по проект: Повишаване на енергийната ефективност в “Осъм” АД, по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020″, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие с договор BG16RFOP002-3.002-0101-C01

Закупуване, доставяне и въвеждане в експлоатация на:

Обособена позиция 1: индукционна пещ с капацитет 2х6т.,окомплектована с автоматично разливно устройство и обезпрашителна инсталация- 1бр;
Обособена позиция 2: CNC почистваща машина – 1 бр.
Пълният пакет документи може да изтеглите от прикачените в този файл

януари 2019
ОСЪМ АД обявява публична покана до всички заинтересова лица със срок за кандидатстване от 23.01.2019 г. до 30.01.2019 г. с предмет:
„Наем на 3D принтер“
Публичната покана се провежда във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-1.005-0371-C02 от 31.05.2018 г. по проект „Повишаване на иновационната дейност в ОСЪМ АД, чрез разработването на производствена иновация – технология за производство на сложни отливки от високоякостен чугун с механични характеристики надхвърлящи утвърдените в стандарта БДС EN 1563 2012“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации”, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Кандидатите, отговарящи на минималните технически и финансови изисквания, както и покриващи минималните технически спецификации на съответните активи, ще бъдат класирани на база критерия икономически най-изгодна оферта. След съгласуване на проведената процедура с Управляващия орган ще бъдат подписани договори с избраните изпълнители.
Пълният пакет документи може да изтеглите от Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България /ИСУН/ 2020 – https://eumis2020.government.bg/bg или от документите, прикачените в този файл

декември 2018
На 31.12.2018 г. приключи изпълнението на проект “Подобряване на условията на труд и работата с човешките ресурси в Алуком АД“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 
Повече информация може да намерите в прикачения .PDF файл

декември 2018
ОСЪМ АД, Бенефициент по ДБФП № BG16RFOP002-1.005-0371-C02/ 31.05.2018 г. „Повишаване на иновационната дейност в „ОСЪМ“ АД, чрез разработването на производствена иновация – технология за производство на сложни отливки от високоякостен чугун с механично характеристики надхвърлящи утвърдените в стандарта БДС EN 1563 2012“, взе Решение № 1/17.12.2018 г. за прекратяване на проведената процедура „Избор с публична покана“ за избор на изпълнител с предмет „Предоставяне на услуга по наемане на производствено оборудване по следните обособени позиции: Обособена позиция 2: Наем на 3D принтер“ на основание чл. 9, ал. 1, точка 2 от Постановление № 160/01.07.2016 г. на Министерски съвет.
Решението може да бъде видяно в прикачения .PDF файл

декември 2018
ОСЪМ АД обявява публична покана до всички заинтересова лица със срок за кандидатстване от 07.12.2018 г. до 14.12.2018 г. с предмет:
„Предоставяне на услуга по наемане на производствено оборудване по следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: Наем на Инсталация за производство на тънкостенни отливки в твърди форми;
Обособена позиция 2: Наем на 3D принтер“
Публичната покана се провежда във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0371-C02 от 31.05.2018 г. по проект „ Повишаване на иновационната дейност в „ОСЪМ“ АД, чрез разработването на производствена иновация – технология за производство на сложни отливки от високоякостен чугун с механично характеристики надхвърлящи утвърдените в стандарта БДС EN 1563 2012“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации”, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Кандидатите, отговарящи на минималните технически и финансови изисквания, както и покриващи минималните технически спецификации на съответните активи, ще бъдат класирани на база критерия икономически най-изгодна оферта. След съгласуване на проведената процедура с Управляващия орган ще бъдат подписани договори с избраните изпълнители.
Пълният пакет документи може да изтеглите в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България /ИСУН/ 2020 – https://eumis2020.government.bg/bg или от документите, прикачените в този файл

ноември 2018
На основание чл. 50, ал. 1 ОТ ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. Oсъм АД публикува процедура за избор на изпълнител с предмет: Закупуване, доставяне и въвеждане в експлоатация на:
Обособена позиция 1: индукционна пещ с капацитет 2х6т., окомплектована с автоматично разливно устройство и обезпрашителна инсталация – 1 бр; Обособена позиция 2: CNC почистваща машина – 1 бр. Обособена позиция 3: Компресорен агрегат и спомагателно оборудване – 1 бр. Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg).
Краен срок за подаване на оферти 27.11.2018 г. – 00:00 ч.
Допълнителна информация може да намерите в документите, прикачените в този файл:

ноември 2018
АЛУКОМ АД обявява публична покана за Закупуване на ЛПС и специално работно облекло със срок за кандидатстване от 16.11.2018 до 24.11.2018 год.
Публичната покана и придружаващите я документи можете да изтеглите от тук

октомври 2018
АЛУКОМ АД обявява публична покана за Закупуване на ЛПС и специално работно облекло със срок за кандидатстване от 26.10.2018 до 03.11.2018 год.
Публичната покана и придружаващите я документи можете да изтеглите от тук

септември 2018
Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-3.002-0162-C01, с наименование “Енергийно-ефективни решения и системи за разширяване производствения капацитет на Центромет АД” публикуваме тръжната документация за кандидатстване.
Повече информация може да намерите в приложените документи тук:

септември 2018
На 01.09.2018 год. приключи изпълнението на проект “Подобряване на условията на труд и работа с човешките ресурси в Центромет АД”, финансиран по ОП “Развитие на ЧР” 2014 – 2020.
Повече информация за проекта може да намерите в прикачения .PDF файл  

август 2018
Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-3.002-0155-C01, с наименование „Повишаване на енергийната ефективност на “АЛУКОМ” АД чрез увеличаване на капацитета на дружеството и постигане на устойчив растеж при производството на алуминиеви отливки” публикуваме тръжната документация за кандидатстване.
Повече информация може да намерите в приложените документи тук:

юли 2018
На 20.07.2018 г. беше проведена пресконференция за представяне на проекта BG16RFOP002-1.001-0435-C01 “Повишаване на иновационната активност в “АЛУКОМ” АД чрез внедряване на иновативен процес за производство на структурно-плътни отливки от алуминиеви сплави чрез леене с кристализация под налягане”, на която бяха представени изпълнените дейности, постигнатите цели и резултати от изпълнението на договорите. На пресконференцията взеха участие служители на завода, Изпълнителния Директор, представител на Областните Информационни Център – Плевен и местни медии. 
Снимки от събитието може да разгледате в прикачения .PDF файл  

юли 2018
На 20.07.2018 г. от 13:00 часа, ще се проведе публично събитие за напредъка по изпълнение на проект BG16RFOP002-1.001-0435-C01, с наименование „Повишаване на иновационната активност в “АЛУКОМ” АД чрез внедряване на иновативен процес за производство на структурно-плътни отливки от алуминиеви сплави чрез леене с кристализация под налягане”.
Повече информация може да намерите в прикачения .PDF файл

юли 2018
На 03.07.2018 беше проведена пресконференция за представяне на проекта по процедура BG16RFOP002-3.002 „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ” в завод Центромет АД, на която бяха представени предстоящите дейности, основните цели очакваните резултати от изпълнението на договорите. На пресконференцията взеха участие служители на завода, Изпълнителния Директор, представител на Областните Информационни Център – Враца, местни медии и регионалния координатор по проекта.
Снимки от събитието може да разгледате в прикачения .PDF файл

юни 2018
На 31.05.2018 г. „ОСЪМ“ АД, в партньорство с Технически университет – Габрово, сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0371-C01 с Министерство на икономиката за изпълнение на проект: „Повишаване на иновационната дейност в „ОСЪМ“ АД, чрез разработването на производствена иновация – технология за производство на сложни отливки от високоякостен чугун с механично характеристики надхвърлящи утвърдените в стандарта БДС EN 1563 2012“.
Допълнителна информация може да намерите в прикачения .PDF файл

юни 2018
На 28.06.2018 беше проведена пресконференция за представяне на проекта BG16RFOP002-1.001-0435-C01 “Повишаване на иновационната активност в “АЛУКОМ” АД чрез внедряване на иновативен процес за производство на структурно-плътни отливки от алуминиеви сплави чрез леене с кристализация под налягане”, на която беше представен напредък по дейности, основните цели и очакваните резултати от изпълнението на договорите. На пресконференцията взеха участие служители на завода, Изпълнителния Директор, представител на Областните Информационни Център – Плевен и местни медии.
Снимки от събитието може да разгледате в прикачения .PDF файл

юни 2018
На 28.06.2018 год. беше проведена пресконференция за представяне на проекта по процедура BG16RFOP002-3.002 „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ” в завод Алуком АД, на която бяха представени предстоящите дейности, основните цели очакваните резултати от изпълнението на договорите. На пресконференцията взеха участие служители на завода, Изпълнителния Директор, представител на Областните Информационни Център – гр. Плевен, местни медии и регионалния координатор по проекта.
Снимки от събитието може да разгледате в прикачения .PDF файл

юни 2018
На 28.06.2018 год. беше проведена пресконференция за представяне на проекта по процедура BG16RFOP002-3.002 „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ” в завод Осъм АД, на която бяха представени предстоящите дейности, основните цели очакваните резултати от изпълнението на договорите. На пресконференцията взеха участие служители на завода, Изпълнителния Директор, представител на Областните Информационни Център – гр. Ловеч, местни медии и регионалния координатор по проекта.
Снимки от събитието може да разгледате в прикачения .PDF файл

юни 2018
На 22.06.2018 г. между Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Алуком АД бе подписан договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект “Подобряване на условията на труд и работата с човешките ресурси в Алуком АД“.
Допълнителна информация може да намерите в прикачения .PDF файл

юни 2018
На 28.06.2018 г. от 13:00 часа, ще се проведе публично събитие за напредъка по изпълнение на проект BG16RFOP002-3.002-0155-C01, с наименование „Повишаване на енергийната ефективност на “АЛУКОМ” АД чрез увеличаване на капацитета на дружеството и постигане на устойчив растеж при производството на алуминиеви отливки”. 
Допълнителна информация може да намерите в прикачения .PDF файл

юни 2018
На 28.06.2018 г. от 11:00 часа, ще се проведе публично събитие за напредъка по изпълнение на проект BG16RFOP002-1.001-0435-C01, с наименование „Повишаване на иновационната активност в “АЛУКОМ” АД чрез внедряване на иновативен процес за производство на структурно-плътни отливки от алуминиеви сплави чрез леене с кристализация под налягане”.
Допълнителна информация може да намерите в прикачения .PDF файл

юни 2018
На 28.06.2018 г. от 11:00 часа, ще се проведе встъпителна конференция по проект BG16RFOP002-3.002-0101-C01 «Повишаване на енергийната ефективност в “Осъм” АД »
Допълнителна информация може да намерите в прикачения .PDF файл

юни 2018
На 03.07.2018 г. от 11:00 часа ще се проведе встъпителна конференция по проект BG16RFOP002-3.002-0162-C01 „Енергийно-ефективни решения и системи за разширяване производствения капацитет на Центромет АД“. 
Допълнителна информация може да намерите в прикачения .PDF файл

януари 2018
Осъм АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“
Допълнителна информация може да намерите в прикачения .PDF файл

януари 2018
Центромет АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“
Допълнителна информация може да намерите в прикачения .PDF файл

януари 2018
Алуком АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“
Допълнителна информация може да намерите в прикачения .PDF файл

юни 2017
На 14.06.2017г. между Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 МТСП и „Центромет“ АД бе подписан договор за БФП за изпълнение на проект BG05M9OP001 – 1.008-2326 “Подобряване на условията на труд и работата с човешките ресурси в Центромет АД”
Допълнителна информация може да намерите в прикачения .PDF файл

януари 2017
На 23.01.2017г. АЛУКОМ АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-1.001-0435-C01 „Повишаване на иновационната активност в “АЛУКОМ” АД чрез внедряване на иновативен процес за производство на структурно-плътни отливки от алуминиеви сплави чрез леене с кристализация под налягане.“
Допълнителна информация може да намерите в прикачения .PDF файл

Подзаглавие, свързано с текста или ime na programata.
Considering our strong export orientation and also with reference to our strategy to develop and enlarge the distribution policy by alternative sells channels and contacts with customers, we would like to build up an active and working net of commercial agents.
We have already proven our experience in this direction and have good and successful commercial procedures and practice. We invite you to be part of this process and together to develop out mutual potential.

opisatelen tekst…

proektna dokumentaciya.
wkliuchva takiva failove ili drugo opisanie na dokumentaciyata.